Hoe Waar

Leed je schade door storm, onweder en hagelbuien? Dit betaalt je verzekeraar wél en niet terug!

Jarenlang sloegen we de gevolgen van de opwarming van de aarde in de wind. De laatste jaren worden we echter zodanig met de neus op de feiten gedrukt, dat we er nog onmogelijk kunnen naast kijken. Onze winters worden weer kouder en er valt weer meer sneeuw.  Onze zomers worden warmer, met extreem zware onweders als gevolg. Deze onweders, windhozen, hagel en hagelbuien zorgen voor zware schade aan onze woningen en auto’s, maar wie zal voor deze schade uiteindelijk opdraaien? Welke verzekeringen zullen welke schade als gevolg van zware hagelbuien vergoeden en welke schade wordt niet terug betaald? En minstens even belangrijk: wanneer en op welke manier zal deze schade bepaald en terugbetaald worden? hoewaarBLIKSEM
Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe groter je risico op schade als gevolg van zware onweders,  windstoten, hagel en hagelbuien. Tegen hagelbollen met een diameter tot vijftien centimeter is weinig opgewassen. Wie schade heeft geleden als gevolg van deze zware weersomstandigheden, gaat uiteraard bij zijn/haar verzekeraar aankloppen. Met wisselend sukkes, want lang niet alle geleden schade wordt door je verzekeraar vergoed. Kortom, welke materiële schade aan je woning, je auto of aan wat dan ook wordt door je verzekeraar terug betaald en voor welke schade zal je zelf moeten opdraaien?
 • Schade in je huis: stormen, zware rukwinden en windstoten, windhozen, blikseminslagen en/of donderinslagen kunnen veel schade veroorzaken, zowel in als buiten je woning. Belangrijk voor je verzekeraar is wat en op welke manier beschadigd werd. Bij storm, regen, hagel of blikseminslag wordt de schade gedekt door je brandverzekering, ook als de geen gevolg is van brand. In 1995 werd de wetgeving terzake grondig aangepast en dekt elke brandverzekering  ook schade veroorzaakt door storm, hagel of hagelbuien
 • Schade buitenshuis: alles wat buitenshuis schade opliep wordt in principe niet betaald door je brandverzekering. Je verzekeraar hanteert hierbij het principe dat iedere goede huisvader moet weten dat bij stormweer zijn tuinmeubelen kunnen weg vliegen en dat hij die dus tijdig moet in veiligheid brengen. Bij een onverwachte storm, onweder of zware hagelbui kan je verzekeraar zich soepeler opstellen, maar dat heeft dan vooral met klantenbinding te maken. Hoe meer verzekeringen je bij één verzekeraar hebt hoe beter. Dat geeft in dergelijke gevallen dikwijls de doorslag. hoewaaronweerHAGELBALLEN
 • Schade veroorzaakt bij je buren: veroorzaakte je rondvliegend tuinmeubilair schade bij je buren, dan wordt deze schade vergoed door je burgerlijke aansprakelijkheid. Zijn je tuinmeubelen vernield of veroorzaakte rondvliegen materiaal schade aan je woning dan zal je daar zelf voor opdraaien
 • Schade aan je auto: stond je wagen tijdens de zware storm, het onweer of de zware hagelbui op de openbare weg en heeft die schade opgelopen, dan moet je uiteraard je verzekeraar daarvan op de hoogte brengen. Sloot je een omniumverzekering of  een kleine omniumverzekering af, dan zal de schade aan je auto door deze verzekering vergoed worden. Beschik je over geen omniumverzekering of over een beperkte omniumverzekering dan is dat hoogst onzeker. Maak ook in dit laatste geval foto’s van de geleden schade. Er zijn al gevallen bekend waarbij het Rampenfonds de opgelopen schade aan je wagen betaalde, ook al was die niet gedekt door de verzekering.
 • Wat is verzekerd: de schade die rechtstreeks door de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, wordt steeds gedekt. Maar de dekking is ruimer. Dat is ook het geval voor schade door een brand of ontploffing als gevolg van het onweer of storm. Daarbij worden ook alle opruimings- en afbraakkosten nodig voor de heropbouw terug betaald. Is je woning onbewoonbaar, dan worden de huisvestingskosten tot drie maanden na het de storm of het onweer vergoed. Nam je daarbij alle mogelijke maatregelen om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, dan zijn ook die verzekerd. Het doet er niet toe of die maatregelen al dan niet resultaat hebben opgeleverd. Een dekzeil op een dak leggen om te voorkomen dat regen verder schade veroorzaakt, is hiervan een voorbeeld.

Wat doen bij schade?

Leed je schade als gevolg van de zware storm, van het onweer of de hagelbuien? Neem dan zeker foto’s die de geleden schade duidelijk aantonen. Contacteer onmiddellijk je verzekeraarDie zal binnen een periode van maximaal  drie dagen een expert sturen die de schade zal opmeten. Zorg ervoor dat je hem alle  facturen kunt voorleggen van de toestellen die schade opliepen. Beschik je over geen facturen, dan kun je al indicatie geven door op te zoeken wat die toestellen momenteel in de winkel kosten.

hoewaaronweerschade

Dit wordt door je verzekering niet vergoed

De wetgever heeft een minimumdekking omschreven, maar heeft ook een lijst van goederen opgesteld waarvoor de verzekering voor natuurrampen niet zal bijdragen. Sommige verzekeraars voorzien in een ruimere dekking en zullen voor sommige van de opgesomde risico’s toch een schadevergoeding betalen.

Meestal wordt deze schade niet vergoed:

 • Schade buitenshuis: voorwerpen buiten je woning, tenzij ze er definitief aan vastgemaakt zijn
 • Alle constructies: en hun inboedel die gemakkelijk verplaatsbaar en demonteerbaar zijn, die bouwvallig zijn of in slechte staat verkeren. Zijn deze constructies de hoofdverblijfplaats zijn van de verzekerde, dan zijn ze wel verzekerd
 • Tuin: tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun inhoud, afsluitingen, hagen, aanplantingen en toegangen, binnenplaatsen, terrassen, zwembaden, tennis- en golfterreinen
 • Gebouwen in opbouw: verbouwing, herstelling en de inhoud ervan. Zijn de gebouwen bewoond of normaal bewoonbaar, dan zal de verzekering toch financieel tussenkomen
 • Gemotoriseerde voertuigen: auto’n motors, boten en vliegtuigen
 • Kelder: al hetgeen in je kelder is gestockeerd en dat op minder dan tien centimeter van de grond is opgesteld in geval van overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen. Verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die vast aan de bodem zijn wel verzekerd.

Onze tip: kies voor een mini-Omnium bij Touring Verzekeringen. Een uiterst voordelige lening die je wél indekt tegen natuurrampen en hagelschade.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hoe waarde inboedel bepalen voor brandverzekering?

Net als de eigenaar van een woning, ben je ook als huurder verplicht een brand- of woningverzekering aan te gaan. Als huurder heb je immers ook verantwoordelijkheid tegenover je huiseigenaar. Een brand- of woningverzekering is ook voor jou als huurder een noodzaak. Een uitslaande brand brengt niet alleen je huurwoning, maar ook je ganse inboedel in gevaar. Daar blijft het niet bij. Je bent immers als huurder verantwoordelijk voor alle schade die je aan je zogenoemde derden, in dit geval dus je huisbaas, aanricht. Dat alleen is al ruimschoots voldoende om bij het ondertekenen van een huurovereenkomst onmiddellijk een brandverzekering af te sluiten. Hoe vind je een goedkope en toch betrouwbare brandverzekering en met wat moet je rekening houden bij de waardebepaling van van je inboedel, nodig voor het aangaan van een brandverzekering?

We willen allemaal onze inboedel en waardevolle spullen zo goed mogelijk beschermen tegen alle mogelijke schade, zeker tegen brandschade. De meeste huiseigenaars verplichten hun huurders dan ook een brand- of woningverzekering aan te gaan, zodat hij bij eventuele brandschade zeker is dat ook jouw verzekering hem zal vergoeden voor de opgelopen schade waarvoor jij zou verantwoordelijk wordt gesteld.

Hoogte premie bepaald door waarde inboedel

Hoe hoog uiteindelijk het bedrag van je brandverzekeringspremie zal zijn, is niet zomaar in één, twee, drie te zeggen. Om dat te kunnen bepalen is een waardebepaling van je inboedel nodig, gaande van een doodgewone stoel tot je computerinstallatie. Je verzekeringspremie wordt dus in belangrijke mate bepaald door de waarde van je bezittingen die in je huurwoning een plaatsje vonden. Deze waardebepaling zal ook het bedrag beïnvloeden dat je bij een uitslaande brand voor je inboedel zal uitbetaald krijgen door je verzekering. Doe zo’n waardebepaling van je inboedel zeker niet lukraak, maar verlies daarbij zeker niets uit het oog. Onderschat de waarde van je meubilair en andere bezittingen niet. Doe je dat wél, dan zal de verzekering je bij eventuele brandschade onvoldoende uitbetalen om het beschadigde of vernielde voorwerp te kunnen vervangen. Zo een waardebepaling doe je niet op eigen houtje. Laat je bijstaan door je verzekeringsmakelaar, die heeft ervaring op dit vlak.

Is een goedkope brandverzekering ook veilig?

Velen zoeken naar een goedkope (brand)verzekering, maar is dat wel een goede oplossing? Kies zeker niet de goedkoopste brandverzekering, en lees je contract  grondig na vooraleer je handtekening te plaatsen. Verlies daarbij de kleine letterjes niet uit het oog, en controleer de dekking en de waarborgen die aan zo’n goedkope verzekeringspremie zijn verbonden.

Voordelige verzekering kies je online

Een  voordelige brandverzekering vind je ongetwijfeld online. Alle belangrijke verzekeringsmaatschappijen bieden op hun websites berekeningsmodules aan, waarmee je op een eenvoudige en weinig tijdrovende manier de hoogte van jouw toekomstige verzekeringspremie kunt berekenen. Daarvoor moet je enkel alle gegevens over de woning en de waarde van je inboedel in de speciale module in brengen. Die zal aan de hand van deze gegevens voor jou de meest geschikte verzekeringsmaatschappijen, hun voordeligste premie en de dekking en waarborgen van de brandverzekering naast mekaar zet. Op die manier is kiezen kinderspel en kan je goed geïnformeerd de onderhandeling met de verzekeringsmakelaar aanvatten.

Tags: , , , , , , , , , ,