Hoe Waar

Je woning zelf verkopen of laten verkopen

Wanneer je na veel wikken en wegen uiteindelijk toch besluit je woning te verkopen, heb je als eigenaar(s) ongetwijfeld al een lange en emotievolle weg achter de rug. Maar dan begint het échte werk pas. Zo zal je de knoop moeten doorhakken in verband met de manier waarop jij jouw woning zal verkopen. Ga je dit werk in je eentje opknappen of laat je dit aan anderen, meer ervaringrijke personen over?

 Wil  je jouw woning zélf  kopen of verkopen, dan moet je de  waarde ervan realistisch kunnen inschatten. Laat je dit aan anderen over, dan is het ongetwijfeld een voordeel dat je op de hoogte bent van hun  werking, hun voorwaarden  en van de prijs die ze voor hun tussenkomst vragen. Met deze bijdragen hopen we je hierbij meer dan één handje te helpen.

Om een juiste inschatting van de verschillende mogelijkheden te kunnen maken, moet je in de eerste plaats alle voor- en nadelen van de verschillende verkoopssystemen grondig tegen elkaar afwegen. Pas dan kan je een juiste keuze maken. Wat is de verkoopsmethode die uiteindelijk het beste bij jou past, je de meeste zekerheid en vooral een goed gevoel geeft? De aan- of verkoop van een woning is immers te belangrijk om aan het toeval over te laten.

 

Vastgoedmakelaar betrokken partij

 

Besloot men een woning te kopen of te verkopen, is is de vastgoedmakelaar de eerste persoon aan wie wordt gedacht om deze transactie in goede banen te leiden. Maar is de vastgoedmakelaar wel de juiste persoon en dus de beste oplossing? Hij staat uiteindelijk tussen de koper en de verkoper, en is zelfs betrokken partij. Hij hoger én vlugger hij een woning verkoopt, hoe beter voor hem.

Een vastgoedmakelaar  heeft er dus alle belang bij dat een woning binnen een aanvaardbare periode wordt verkocht. Dat kan uiteindelijke een belangrijke invloed hebben op de schatting van het betrokken vastgoed. Mogelijk schat hij je woning té hoog in, om je zo nog meer aan hem te binden. Een vastgoedmakelaar is vooral interessant wanneer het gaat om speciale locaties of excluslusieve panden. Maakte je een overeenkomst met een vastgoedmakelaar, dan ben je nog altijd niet verplicht je woning door hem te laten kopen of verkopen. Verloopt dit uiteindelijk via een andere weg, dan ben je wél verplicht 75 procent van de afgesproken commissie die varieert van 1 tot 5 procent van de aankoop- of verkoopsom, aan de makelaar te betalen. Het beroep van vastgoedmakelaar is wettelijk beschermd.

 

Notaris interessant voor waardebepalingen

 

Voor de aan- of verkoop van vastgoed kan je ook bij de notaris terecht. Die wordt meestal ingeschakeld voor waardebepalingen bij boedelscheidingen, na een echtscheiding of na een overlijden om de successierechten te regelen.

 

Een notaris gaat minder commercieel tewerk gaan, vermits uiteindelijk toch alle verkopen van vastgoed langs hem passeren. Hij is dus zeer goed geplaatst om de waarde van je woning of appartement juist in te schatten. Vastgoed kopen of verkopen via een notaris is voordeliger dan met een vastgoedmakelaar. Een notaris vraagt één procent commissieloon, waarvan hij ook nog alle advertentiekosten van betaald.

 

Architect: beoordelingsfunctie

 

De architect is alleen interessant voor kandidaat- kopers om hun droomwoning perfect te laten inschatten. Hij kijkt verder dan de algemene aspecten als ruimte en afwerking. Hij zal meer de toestand van het vastgoed controleren, en dat steeds in verhouding tot de vraagprijs. Hij is ook het best geplaatst om eventuele renovatie- en/of herstellingswerken uit te voeren. In de eigenlijke verkoop heeft de architect geen enkele vinger in de pap.

 

Zélf verkopen spaart vijf procent

 

Ken je als eigenaar de juiste van je woning of appartement, dan kun je jouw vastgoed perfect zélf verkopen. Het zal misschien wat meer tijd vergen om een koper te vinden, maar dat hoeft persé niet zo te zijn. Je spaart op deze manier het commissieloon van de makelaar en de notaris, maar je draait uiteraard wél voor alle publiciteitskosten op.

Tags: , , , , , ,

Omgekeerd woonkrediet voor extra inkomen

Om hun levensstandaard op hetzelfde niveau te houden, is volgens een onderzoek van de Katholieke Universiteit van Leuven de meerderheid der gepensioneerde Vlamingen bereid hun favoriete woning te verkopen. Zij zijn er immers van overtuigd dat ze na hun pensioen zich met veel minder zullen moeten tevreden stellen. En om van hun vroegere levensstandaard zo weinig mogelijk te moeten inboeten, zien ze er geen problemen in hun woning te verkopen. In Nederland hebben ze daar iets op gevonden. Het omgekeerd woonkrediet is daar al goed ingeburgerd, en de tijd is niet meer veraf dat het ook bij ons mogelijk zal zijn je woning om te zetten in kapitaal om tijdens je pensioen financieel rond te komen. Wat houdt zo’n omgekeerd woonkrediet nu precdies in, en wat zijn er de voornaamste voordelen van? Dit omgekeerd krediet kwam vanuit Amerika naar Nederland overgewaaid, waar het ondertussen bijzonder populair is.

 

Het omgekeerd woonkrediet is bedoeld om de financiële leefsituatie van senioren te verbeteren. De tijd dat het ook bij ons zal worden ingevoerd, is niet zo veraf meer. Blijkbaar zitten vele (bejaarde) huiseigenaars op zo’n omgekeerd woonkrediet te wachten. Zij verkiezen zo’n omgekeerd woonkrediet bovenaan hun verlanglijstje, voor de klassieke woningverkoop en de verkoop op lijfrente.

 

Extra inkomen voor senioren

 

Het omgekeerd woonkrediet, ook wel opeethypotheek genoemd, is een hypotheekformule waarbij huiseigenaars de waarde van hun woning omzetten in kapitaal om op die manier hun oude dag financieel veilig te stellen. 

Zo een omgekeerde kredietvorm is net als andere leningen een overeenkomst tussen een bankinstelling of kredietverlener en uiteraard  een kredietnemer. Met het afsluiten van een omgekeerd woonkrediet willen senioren de waarde van hun woning in kapitaal omzetten, om zo van een extra inkomen te genieten. Het betreft dus even goed een kredietformule waarbij de (bejaarde) woningeigenaar als kredietnemer de waarde die in zijn/hun onroerend goed zit, weer wil vrijmaken. Daarbij heeft hij de keuze tussen het betalen een éénmalig kapitaal of een maandelijkse uitbetaling. Om dit te kunnen realiseren wordt een hypotheek van eerste rang gevestigd op de woning van de kredietnemer, terwijl de eigenaar van de woning het eigendomsrecht overdraagt aan de kredietverlener.

Recht op wonen tot overlijden 

 

Bij deze bijzondere hypotheekvorm verkoopt de eigenaar zijn woning aan de bank in ruil voor een kapitaal of een maandelijkse rente, maar behoudt hij ook het recht in zijn huis te blijven wonen tot bij zijn overlijden of tot hij in een rusthuis of serviceflat wordt opgenomen.

Manier om vergrijzing te stoppen

 

Aan zo’n omgekeerd woonkrediet zijn zowel voor- als nadelen verbonden. Het is in ieder geval een middel om de groeiende vergrijzingsproblematiek te stoppen. De meerderheid der senioren zien na hun op pensioenstelling hun inkomsten en hun levensstandaard gevoelig dalen.  Deze bejaarde woningeigenaars kunnen met een omgekeerd woonkrediet hun wettelijk pensioen aanvullen met extra opbrengsten uit de verkoop van hun woning.  Op hun pensioengerechtigde leeftijd hebben ze hun woning afbetaald. Je kan uiteraard de verkoop van je woning zélf in handen nemen, maar dan moet je achteraf wél verhuizen. Verkoop je zélf jouw woning, dan moet je een andere kopen of huren, hetgeen steeds een grondige aanpassing vraagt. Met het omgekeerde woonkrediet  zijn deze problemen van de baan. Het stelt de bejaarde eigenaar immers in staat in zijn woning te blijven wonen tot aan zijn overlijden. Is je wettelijk pensioen onvoldoende om financieel rond te komen, dan krijg je extra financiële ademruimte. Tijdens je pensioenperiode verhogen zowel je verzorgings- en/of ziekenhuiskosten. Met het omgekeerde woonkrediet ben je zeker die te kunnen betalen…

Erfenis wordt op gesoupeerd

 

De andere kant van de medaille is dat de meerderheid van de bejaarde huiseigenaars bij een deel van hun erfenis opeten.  Een omgekeerd woonkrediet is ook zeker niet voor iedereen geschikt.

Uiteraard ziet de bank of de kredietverlener de aankoop van een woning via een opeethypotheek als een investering.  De bank zal dan ook in geen geval de maximale verkoopswaarde betalen.  Nederland  houdt voor zijn waardebepaling rekening  met de waarde van je woning bij een gedwongen verkoop, en die ligt beduidend lager dan de reële verkoopswaarde. Met het woonrecht van de eigenaar wordt uiteraard ook rekening gehouden bij de prijsbepaling. En hou er zéker ook rekening mee dat je met een omgekeerd woonkrediet eventuele waardestijgingen van vastgoed aan je neus ziet voorbijgaan.

Fiscale voordelig

 

De fiscale gevolgen van een omgekeerd woonkrediet zijn nog onduidelijk.  In Nederland levert zo’n  opeethypotheek alvast geen fiscale voordelen op. In Nederland verloopt dat woonrecht vanaf het ogenblik dat de eigenaar noodgedwongen in een rusthuis moet worden opgenomen.  

Eigenaars zonder kinderen

 

In de ons omringende landen waar dit omgekeerd woonkrediet al goed is ingeburgerd, richten banken en andere kredietverleners zich hoofdzakelijk tot eigenaars van woningen en appartementen zonder kinderen. Het is uiteraard logisch dat enkel eigenaars van een bestaande woning of appartement zo’n woonkrediet kunnen aangaan. Uit het buitenland merken we dat heel wat aanbieders van dit soort kredieten zich richten tot eigenaars van vastgoed zonder kinderen. Dat zal bij ons ongetwijfeld ook zo zijn, al moet de overheid de krijtlijnen nog op papier zetten. Een andere mogelijke doelgroep bestaat uit de gepensioneerden eigenaars van vastgoed die over een te klein pensioen kunnen beschikken om hun plannen te kunnen realiseren.  

 

Verschil lijfrente en omgekeerd woonkrediet

 

 Wat is dan het verschil tussen zo een omgekeerd woonkrediet en een verkoop op lijfrente? Een verkoop op lijfrente vertoont heel wat gelijkenissen, maar er zijn ook duidelijke verschillen: 

  • Lijfrentebasis : een verkoop op lijfrente is definitief, erfgenamen kunnen geen aanspraak meer maken op de woning.  Bij een omgekeerd woonkrediet behoudt de eigenaar een woonrecht als volwaardig eigenaar.
  • Bij overlijden: bij verkoop op lijfrente is het tijdstip van overlijden cruciaal. Als de eigenaar-bewoner snel overlijdt na de verkoop, dan is een verkoop op lijfrente erg nadelig voor zijn erfgenamen.
  • Een omgekeerd woonkrediet: de verkoper heeft de keuze tussen een uitkering in kapitaal of in rente. Een verkoop op rente kan, zoals de naam het al zegt, alleen in de vorm van rente-uitkeringen, en dus niet in een eenmalig kapitaal.
  • Maandelijks bedrag opeethypotheek: in dit geval wordt een maandelijks bedrag uitgekeerd, afhankelijk van de volledige waarde van de woning. Bij een verkoop op lijfrente ligt de uitgekeerde rente lager als de eigenaar in zijn woning wil blijven wonen.
  • Lijfrente op twee personen:  de uitkering gehalveerd als één van beide overlijdt. Bij een omgekeerd woonkrediet blijft dit bedrag ongewijzigd.
  • Looptijd: een lijfrente loopt zolang men leeft. De omgekeerde hypotheek loopt zolang men in de woning woont. Bij een omgekeerde woonkrediet kunnen de erfgenamen beslissen de lening terug te betalen om het vastgoed terug te krijgen. In het geval van de rente is de eigendom definitief verworven bij het overlijden van de rentenier.

Tags: , , , , , , , ,